Drogowcy z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej pracują nad redukcją hałasu drogowego

Wpływ rodzaju nawierzchni drogowej na klimat akustyczny w otoczeniu dróg bada zespół drogowców z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. To element projektu badawczego p.t. „Innowacyjne metody redukcji hałasu drogowego i zasady ich stosowania – INREH”, realizowanego przez konsorcjum pięciu uczelni, finansowanego ze środków NCBiR i GDDKiA.

Podstawowym celem projektu jest określenie efektywnych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju rozwiązań prowadzących do obniżenia poziomu hałasu od ruchu samochodowego przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ich wykonania i utrzymania.

Zespół drogowców z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej jest wykonawcą zadania pt. „Analiza porównawcza hałaśliwości nawierzchni z uwzględnieniem rodzaju i prędkości pojazdów samochodowych pod kątem oceny klimatu akustycznego w otoczeniu dróg i prognozowania jego poziomu”. Na jego realizację zadania przyznano środki finansowe w wysokości 508 500,00 zł. Kierownikiem zadania z ramienia Politechniki Białostockiej jest prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

– Obecnie stosowane współczynniki nie uwzględniają nowych technologii budowy górnych warstw nawierzchni drogowych oraz pojazdów o napędzie elektrycznym – podkreśla prof. Gardziejczyk. – Innowacyjnością zadania jest opracowanie i wdrożenie współczynników korygujących poziom hałasu toczenia pojazdów samochodowych różnych kategorii (w tym także pojazdów o napędzie elektrycznym) w zależności od charakterystyki nawierzchni, zarówno w zakresie całkowitego poziomu dźwięku jak i jego widm w odniesieniu do nawierzchni referencyjnej.

Ma to związek z Dyrektywą Komisji UE 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r., ustanawiającą stosowanie metody CNOSSOS-UE jako podstawowej do prognozowania i oceny hałasu w środowisku.

Badania poziomu hałasu toczenia pojazdów samochodowych będą wykonywane przez zespół drogowców z Politechniki Białostockiej metodą statystycznego przejazdu (Statistical Pass-By method – SPB), a w odniesieniu do pojazdów o napędzie elektrycznym metodą kontrolowanego przejazdu (Controlled Pass-By method – CPB). Odcinki testowe zostaną wyznaczone na nawierzchniach o różnej charakterystyce, zarówno asfaltowych jak i betonowych, na terenie całego kraju. W ramach pomiarów terenowych będą ustalone wartości maksymalnego poziomu hałasu toczenia różnych kategorii pojazdów samochodowych w zależności od prędkości jazdy i charakterystyki nawierzchni drogowej.

Katedra Geotechniki, Dróg i Geodezji Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej posiada specjalistyczną aparaturę zarówno do pomiaru poziomu dźwięku, parametrów ruchu samochodowego jak i cech techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni drogowych. Jest to gwarancją uzyskania wiarygodnych wyników oraz powodzenia projektu.

Ważnym praktycznym aspektem badań i analiz planowanych do wykonania przez zespół drogowców z Politechniki Białostockiej będzie opracowanie metodyki do oceny zgodności właściwości akustycznych nowych i użytkowanych nawierzchni drogowych z założeniami projektowymi i wymaganiami środowiskowymi do wykorzystywania przez zarządców dróg samochodowych.

Konsorcjum w składzie: Politechnika Krakowska (Lider), Politechnika Białostocka, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska uzyskało dofinansowanie projektu badawczego pt. „Innowacyjne metody redukcji hałasu drogowego i zasady ich stosowania – INREH”, w ramach II konkursu „Wspólne przedsięwzięcie NCBR i GDDKiA, polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa pod nazwą „Rozwój Innowacji Drogowych – RID”. Okres realizacji projektu 24 miesiące. Przyznano środki finansowe na realizację projektu w wysokości 2 399 400,13 zł (50% dofinansowanie NCBiR i 50% dofinansowanie GDDKiA). Zadania wskazane do realizacji w projekcie obejmują takie problemy, jak: aktywne metody ochrony przed hałasem, zieleń jako element łagodzący oddziaływanie hałasu drogowego, ekrany akustyczne – ich rodzaje oraz skuteczność, trwałość akustyczna i techniczna, wpływ nawierzchni drogowych na ograniczenie poziomu hałasu w otoczeniu dróg samochodowych, problemy hałasu od urządzeń dylatacyjnych na obiektach mostowych, redukcja poziomu hałasu oraz procedury doboru możliwych do zastosowania zestawów powyższych rozwiązań obniżających poziom hałasu zarówno w warunkach pełnej jak i ograniczonej dostępności terenu.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments