Program „Czyste Powietrze” – złóż wniosek

Burmistrz Choroszczy wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Białymstoku informują o uruchomionym programie „Czyste Powietrze”, w ramach którego osoby fizyczne – właściciele domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego mogą ubiegać się o dotacje na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu, można zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

– wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu

– docieplenie przegród budynku

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

– montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

– instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Formy dofinansowania:

– dotacja

– pożyczka

Terminy

– realizacja programu: lata 2018–2029

– podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.

– zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Nabór wniosków:

– prowadzony jest od 19 września br. w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco

– wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

– terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW

Warunek podstawowy

– dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu

– dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu

OSIEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA:

1. Zdobądź wiedzę

Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.

2. Zbadaj potrzeby budynku

Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.

3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów(np. dokumenty potwierdzające dochód) – z zestawem wymaganych dokumentów możesz zapoznać się TUTAJ.

4. Po złożeniu wniosku

Odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.

5. Podpisz umowę o dofinansowanie

WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.

6. Złóż wniosek o płatności

Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.

7. Zakończenie przedsięwzięcia

Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu)w terminie do 3 lat!

8. Rozliczenie przedsięwzięcia

Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW.

WARUNKI DOFINANSOWANIA

– maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł

– minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł

– oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M  +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie

– planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat

– możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia

0 okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

– dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie

– przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym

ZŁÓŻ WNIOSEK DO WŁAŚCIWEGO WFOŚiGW

Nabór wniosków w woj. podlaskim prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Informacje o programie można znaleźć tutaj: http://wfosigw.bialystok.pl/czyste_powietrze.htm lub tutaj: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

WFOŚiGW w Białymstoku

15–879 Białystok ul. Św. Rocha 5

Tel. (85) 74–60–241

www.wfosigw.bialystok.pl
biuro@wfosigw.bialystok.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments