Rozwój regionu w oparciu o nasze największe atuty

Przemysł rolno-spożywczy, metalowo-maszynowy, szkutniczy, sektor medyczny i nauki o życiu oraz ekoinnowacje i nauki o środowisku – to wiodące branże, których rozwój wzmocni konkurencyjność Podlaskiego. Zarząd województwa przyjął w środę, 24 listopada, „Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2021–2027+ (RIS3 2027)”.

 

Zadaniem planu jest realizacja Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności.

Po raz pierwszy taki dokument został przyjęty w poprzedniej perspektywie finansowej. Był to jeden z wymogów Komisji Europejskiej (KE). Regiony, aby korzystać ze wsparcia unijnego, musiały najpierw opracować strategię rozwoju w oparciu o prace badawczo-rozwojowe, innowacyjność, wykorzystując swoje największe atuty, czyli inteligentne specjalizacje.

Przyjęty właśnie plan zakłada, że nasze tzw. „specjalizacje wiodące” zostały wtedy wskazane prawidłowo i pozostają aktualne, dlatego należy kontynuować ich rozwój.

A są to:

  • przemysł rolno-spożywczy i sektory powiązane z nim (to m.in.: wydajne, rolnictwo; przemysł spożywczy, w tym produkcja mleka; żywność wysokiej jakości; żywność tradycyjna; logistyka na potrzeby sektora rolno-spożywczego; TIK na potrzeby sektora rolno-spożywczego);
  • przemysł metalowo-maszynowyszkutniczy (m.in: przetwórstwo metali; produkcja maszyn i urządzeń, w szczególności na potrzeby rolnictwa, budownictwa, leśnictwa i przemysłu spożywczego; produkcja statków i łodzi z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów, konstrukcji i oprzyrządowania; robotyka; przemysł 4.0);
  • sektor medyczny i nauki o życiu (m.in.: diagnostyka chorób cywilizacyjnych; genetyka i biologia molekularna; wytwarzanie produktów leczniczych; nowoczesne metody terapii, w tym leczenia bezpłodności; technologie inżynierii medycznej, biotechnologia/bioinformatyka; medycyna regeneracyjna, srebrna gospodarka; rehabilitacja, fizykoterapia, turystyka zdrowotna; implanty medyczne; technologie sensorowe oraz robotyka w medycynie)
  • ekoinnowacje i nauki o środowisku (m.in.: ekoinnowacje; ekorozwój – np. inżynieria ekologiczna, badania nad bioróżnorodnością, ekoturystyka; rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne; zrównoważone pozyskiwanie i przetwarzanie drewna oraz innych surowców; OZE w modelu rozproszonym, produkcja urządzeń do wytwarzania energii z OZE; budownictwo ekologiczne, zasobo- i energooszczędne, produkcja domów; prefabrykowanych, produkcja na potrzeby budownictwa, automatyzacja i robotyzacja procesów w budownictwie proekologicznym; gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) technologie efektywności energetycznej).

W dokumencie wyszczególniono również tzw. „specjalizacje wschodzące”. To dziedziny charakteryzujące się wysoką w skali kraju dynamiką wzrostu, które wpisują się w specjalizacje krajowe.

Plan nie tylko wskazuje nasze specjalizacje, ale również stawia cele, jakie powinien osiągnąć region w wyniku jego realizacji. Cel nadrzędny to wzrost aktywności innowacyjnej oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw w regionie.

Wykonanie celów będzie stale monitorowane. Dzięki temu można reagować na zmieniającą się sytuację gospodarczą, jaką jest chociażby panująca pandemia i jej wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą.

Środki finansowe na wsparcie inteligentnych specjalizacji, zgodnie z założeniami Planu,  mają zostać zapewnione z wielu źródeł, m.in.: budżetu województwa, samorządów gmin i powiatów, państwa oraz Unii Europejskiej.

Opracowanie dokumentu poprzedziły szerokie prace analityczne, diagnoza stanu innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie, warsztaty ze środowiskami przedsiębiorców, naukowców, instytucji otoczenia biznesu i administracji oraz konsultacje społeczne.

Plan zaczyna obowiązywać z dniem przyjęcia go przez zarząd. Zostanie jeszcze przekazany do KE, gdyż stanowi jeden z niezbędnych warunków uruchomienia środków unijnych w ramach nowego programu regionalnego.

Barbara Likowska-Matys UMWP
red.: Małgorzata Sawicka

 

Źródło: UMWP

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o