UROCZYSTE OTWARCIE I POŚWIĘCENIE ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie od 1 kwietnia br. realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na łączną kwotę 238 861 zł (okres finansowania do
30 czerwca 2018 r.) w zakresach: anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja, ginekologia onkologiczna – hospitalizacja oraz ginekologia onkologiczna – hospitalizacja – pakiet onkologiczny. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii działa w Białostockim Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie od 25 listopada 2015 roku. OIT przyjmuje do leczenia pacjentów zarówno z BCO jak i mieszkańców miasta, z ostrą niewydolnością oddechową i oddechowo-krążeniową, pacjentów po udarach, po zatrzymaniu krążenia oraz z niewydolnością wielonarządową powikłaną jednocześnie z niewydolnością nerek (do dializoterapii). W 2017 roku w Oddziale hospitalizowanych było łącznie ponad 450 pacjentów, zaś od początku 2018 roku 113 osób.

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zatrudnionych jest 10 anestezjologów, w tym 8 którzy będą pracowali w OIT w pełnym 24-godzinnym wymiarze.
Personel w większości posiada wyższe wykształcenie medyczne (pielęgniarstwo), specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarstwa chirurgicznego, kursy kwalifikacyjne i  specjalistyczne w różnych dziedzinach pielęgniarstwa lub jest w trakcie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych celem zapewnienia jak najwyższej jakości opieki pielęgniarskiej pacjentom Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Białostockiego Centrum Onkologii.

Oddział wyposażony jest w 5 łóżek, z pełnym monitorowaniem (EKG, saturacja, poziom dwutlenku węgla, pomiar ciśnienia krwawego, monitorowanie hemodynamiczne metodą PICCO), stanowiska wyposażone w wysokiej klasy respiratory.

Wyposażenie Oddziału Anestezjologii  i  Intensywnej Terapii spełnia wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.


 

Wyposażenie Oddziału Anestezjologii  i  Intensywnej Terapii:

 • aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego;
 • bronchofiberoskop do diagnostycznych badań dróg oddechowych;
 • przyłóżkowy aparat rentgenowski;
 • respirator transportowy;
 • defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca;
 • sprzęt do pomiaru rzutu serca;
 • elektryczne urządzenia do ssania;
 • sprzęt do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego;
 • analizator parametrów krytycznych;
 • aparat USG z różnego rodzaju głowicami;
 • źródła elektryczności, światła, tlenu, powietrza i próżni;
 • przepływowe lampy bakteriobójcze;
 • elektryczny podnośnik pacjentów.

Wyposażenie stanowisk intensywnej terapii:

 • łóżka do intensywnej terapii z materacami p/odleżynowymi;
 • respiratory stacjonarne;
 • kardiomonitory z możliwością monitorowania pulsoksymetrii, kapnografii, dokonywania pomiarów ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną i inwazyjną, pomiarów rzutu serca, temperatury ciała pacjentów;
 • zestawy pomp infuzyjnych;
 • sprzęt do szybkich i regulowanych przetoczeń płynów;
 • urządzenia do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta z materacami grzewczymi;
 • wideolaryngoskop;
 • sprzęt do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych z zestawem do intubacji, konikopunkcji i tracheotomii.

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowany jest telefon alarmowy 111, na który można dzwonić całodobowo z każdego oddziału i pomieszczeń administracji BCO w razie zagrożenia życia pacjentów czy personelu BCO – zespół anestezjologiczny wielokrotnie udzielał pomocy wszystkim potrzebującym interwencji anestezjologicznej.

Ponadto personel Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykonuje inne czynności w oddziałach BCO:

 • podawanie pacjentom leków przeciwbólowych do przestrzeni zewnątrzoponowej– zgodnie z kwalifikacjami pielęgniarek anestezjologicznych;
 • sprawowanie nadzoru poznieczuleniowego w Pracowni Brachyterapii HDR;
 • dokonywanie wkłuć do obwodowych naczyń krwionośnych w przypadku braku możliwości wkłucia przez personel oddziału macierzystego;
 • zabezpieczenie pacjentów do wykonywania badań obrazowych z podaniem kontrastu;
 • każde inne czynności wymagające szybkiej pomocy i umiejętności zespołu anestezjologicznego zarówno pacjentom jak i personelowi BCO.

 

Priorytetem działalności Samorządu Województwa Podlaskiego jest podnoszenie efektywności i jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz troska o pacjentów,
w szczególności pacjentów onkologicznych.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajduje się w budynku, który został przebudowany w ramach pierwszego etapu inwestycji pn. ”Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług”, realizowanego w latach 2011-2015.

Inwestycja o wartości prawie 80 mln zł sfinansowana była ze środków pochodzących:

– z budżetu Województwa Podlaskiego – kwota prawie 38 mln zł,

– z RPOWP 2007-2013 – kwota ok. 31,5 mln zł,

– ze środków własnych BCO ponad 10 mln zł.

Przedsięwzięcie obejmowało adaptację starych i budowę nowych budynków oraz ich wyposażenie na potrzeby funkcjonowania 4-salowego Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Leczenia Bólu, Izby Przyjęć, Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej i Pododdziału Chemioterapii  Dziennej. Jednocześnie wybudowano trzykondygnacyjny parking podziemny.

Był to milowy krok w poprawie warunków, w jakich realizuje się opieka onkologiczna
w Białostockim Centrum Onkologii.

 

W latach 2014-2017 Zarząd Województwa Podlaskiego wspierał działalność Białostockiego Centrum Onkologii przekazując środki finansowe w wysokości 36.607.918 zł, na przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego, tj.:

– akcelerator wysokoenergetyczny;

– tomograf komputerowy z wyposażeniem;

– mammograf cyfrowy;

– cyfrowego aparat USG;

– aparat do HDR oraz tomograf komputerowego do wirtualnej symulacji umożliwiającego badania 4D;

– automatyczny wstrzykiwacz kontrastu;

– zestaw do wideoendoskopii przewodu pokarmowego;

– histeroskop shaver ginekologiczny (urządzenie służące do mało inwazyjnych zabiegów endoskopowych pozwalających zobrazować wnętrze macicy z jednoczasowym usunięciem zmian patologicznych w całości);

– urządzenia medyczne i wyposażenie na potrzeby utworzenia stanowiska do zapobiegania wypadania włosów podczas chemioterapii;

– sprzętu medycznego na Oddział Chirurgii Onkologicznej i Bloku Operacyjnego;

– 30 komputerów na potrzeby planowania leczenia w Zakładzie Radioterapii.

 

W II półroczu 2017 roku Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił dotacje naszemu Szpitalowi na łączną kwotę 1 038 976 zł  na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w tym aparaturę medyczną na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, m.in.:

– aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej – urządzenie na potrzeby pacjentów
z niewydolnością nerek;

przyłóżkowy aparat RTG – do oceny RTG u chorych w stanie ciężkim, którzy ze względu na stan zagrożenia życia nie mogą być transportowani do Zakładu Radioterapii;

respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 2l – 100% – prowadzenie terapii oddechowej u chorych z niewydolnością oddechową;

przenośny respirator;

videolaryngoskop – zabezpieczenie trudnej intubacji – nowotwory głowy i szyi;

bronchofiberoskop z możliwością wykorzystania w przypadkach trudnej intubacji w zabiegach nowotworów głowy i szyi, diagnostyka chorób układu oddechowego;

sprzęt do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego;

głowica kardiologiczna do aparatu USG.

Pacjentom, będącym w stanie zagrożenia życia, wdrażane są inwazyjne i nieinwazyjne procedury intensywnej terapii, stosując techniki leczenia polegające na wspomaganiu czynności niewydolnych narządów lub układów, tj. całodobowe monitorowanie ważnych czynności życiowych, wentylację mechaniczną, żywienie pozajelitowe i dojelitowe, kaniulację dużych naczyń żylnych i tętnic z wykorzystaniem ultrasonografii. Powyższe możliwości  znacząco zwiększają szansę przeżycia i wyleczenia chorych.

Niewątpliwie inwestycje, które dokonały się w ostatnich latach w BCO poprawiły jakość opieki zdrowotnej w naszym Szpitalu poprzez zapewnienie wysokiej jakości aparatury medycznej, szybszą i bardziej precyzyjną diagnostykę pacjentów oraz umożliwiły większą dostępność do udzielanych specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej, a tym samym wcześniejsze wykrywanie zmian nowotworowych i skuteczniejsze leczenie.

W budżecie Województwa na rok 2018 została zabezpieczona kwota ponad 4 mln
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w BCO, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego.

źródło: BCO

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o