XV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy za nami

XV_sesja_Choroszcz

15 kwietnia w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Publikujemy porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (modernizacja ewidencji gruntów).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie i utworzenia filii Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykonywania przez Gminę Choroszcz działalności telekomunikacyjnej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Choroszcz.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Porosłach.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla w Choroszczy.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2016 roku.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.
 17. Przedstawienie sprawozdania z działalności M-G OPS w Choroszczy za 2015 rok.
 18. Przedstawienie sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego w Choroszczy w zakresie realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie w gminie Choroszcz za 2015 rok.
 19. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2016 rok.
 21. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2015 rok.
 22. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy z realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku
 23. Przedstawienie informacji o uzyskanych dochodach z tytułu renty planistycznej.\
 24. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 25. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 26. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 27. Interpelacje i wnioski radnych.
 28. Zapytania i wolne wnioski.
 29. Zakończenie obrad Sesji

Dodajmy, że całą Sesję mogli oglądać na żywo widzowie Twojej Telewizji Regionalnej. Niebawem na antenie TTR pokażemy Państwu skrót z tego wydarzenia.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments