XV Sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie VIII Kadencji ( NA ŻYWO )

Zapraszamy na bezpośrednią transmisję XV Sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie. 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie proponowanego porządku obrad;
 2. 2. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 4. 4. Wolne wnioski i informacje;
 5. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego;
 6. . Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego;
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2020 rok;
 8.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów;
 9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu;
 10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
 11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
 12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zabłudów;
 13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabłudów w 2020 roku;
 14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zabłudów na lata 2019 – 2032”;
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy;
 16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania na terenie Gminy Zabłudów;
 17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zabłudów na 2020 rok;
 18.  Rozpatrzenia i przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zabłudów w 2019 roku;
 19.  Rozpatrzenia i przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Zabłudów na lata 2018 – 2020 za rok 2019;
 20.  Rozpatrzenia i przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zabłudów za 2019 rok;
 21.  Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Zabłudowie na 2020 rok;
 22.  Uchwalenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zabłudowie na 2020 rok;
 23.  Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Zabłudowie w 2019 roku;
 24.  Zamknięcie obrad.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments