Zostań jednym z nas – wstąp do Policji

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku rozpoczął procedurę konkursową Kandydatów do służby w Policji na terenie województwa podlaskiego w roku 2018.

W 2018 roku prowadzone będą nabory do następujących jednostek Policji na terytorium województwa podlaskiego:

– Oddział Prewencji Policji w Białymstoku,

– Komenda Miejska Policji w Białymstoku,

– Komenda Miejska Policji w Łomży,

– Komenda Miejska Policji w Suwałkach,

– Komenda Powiatowa Policji w Augustowie,

– Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim,

– Komenda Powiatowa Policji w Grajewie,

– Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce,

– Komenda Powiatowa Policji w Kolnie,

– Komenda Powiatowa Policji w Mońkach,

– Komenda Powiatowa Policji w Sejnach, 

– Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach,

– Komenda Powiatowa Policji w Sokółce,

– Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem,

– Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie.

Służbę w Policji może pełnić:

– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– korzystający z pełni praw publicznych,

– posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

Preferencje kandydata do służby w Policji w zakresie wykształcenia:

  1. wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) 8 punktów,

  2. wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o innym kierunku niż wymieniony w pkt. 1-6 punktów;

  3. wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) – 4 punkty;

  4. wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 4 punkty.

Preferencje kandydata z tytułu umiejętności dodatkowych:

  1. Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego – 4 punkty,

  2. Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty,

  3. Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty

  4. Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” – 2 punkty.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w policji powinny złożyć następujące dokumenty :

– podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,

– wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B),

– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,

– książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,

– kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Powyższe dokumenty można składać:

– w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku przy ul. Bema 4, w godz. 7.30-15.30, w biurze przepustek KMP w Białymstoku, tel. 85 670 23 87

lub:

– w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. H. Sienkiewicza 65, w biurze przepustek KWP w Białymstoku, tel.: 85 670 28 68, 85 670 36 04, 85 670 22 54, w następujących terminach:

* pon., w godz. 7.30-18.00,

* wt.-pt. w godz. 7.30-15.30.

Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby można pobrać z załącznika zamieszczonego na stronie internetowej Komendy Głównej Policji http://www.policja.pl/, oraz stronie http://www. podlaska.policja.gov.pl/.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017r., poz. 2067) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. poz. 432. z późn. zm.).

UWAGA:

Uprzejmie informujemy, iż Komendant Główny Policji określił łączne limity przyjęć do służby w Policji na 2018 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów w ramach procedury otwartej konkursowej:  

– 20 marca 2018 r. – 60 osób,

– 2 lipca 2018 r. – 60 osób,

– 24 września 2018 r. – 75 osób,

– 27 grudnia 2018 r. – 63 osoby.

Łącznie: 258 osób

WAŻNE: Komendant Główny Policji, na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2018 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW SPOZA BIAŁEGOSTOKU 

Informujemy, że istnieje możliwość składania ofert (kompletu dokumentów) w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa podlaskiego. Wykaz telefonów i adresów komend miejskich i powiatowych znajduje się TUTAJ.

Dodatkowe informacje dla kandydatów ubiegających się o służbę w Policji można znaleźć TUTAJ.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments