Fundusze sołeckie w gminie Choroszcz – edycja IV

Miasto Choroszcz ma swój Budżet Obywatelski, w ramach którego, już po raz czwarty realizowane są zadania inwestycyjne: modernizowane są tereny rekreacyjne, podnosi się jakość infrastruktury kulturalnej czy sportowej. Ale również poszczególne wsie w gminie Choroszcz mogą dysponować podobnym instrumentem finansowym. Jest nim Fundusz Sołecki. Są już nowe wnioski o jego przyznanie.

Tak jak mieszkańcy miasta Choroszcz posiadają środki finansowe do obywatelskiego rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego, podobnie mieszkańcy wsi w gminie Choroszcz mogą wspólnie decydować o finansowym wsparciu swej najbliższej okolicy; jest to możliwe dzięki Funduszowi Sołeckiemu.

Fundusz Sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

 

W gminie Choroszcz Fundusz Sołecki formalnie funkcjonuje od 2014 roku, kiedy Sejm RP uchwalił ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (zastępującą ustawę z dnia 20 lutego 2009 roku; Dz. U. z 2014 r., poz. 301), zaś Rada Miejska w Choroszczy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w gminie Choroszcz (uchwała Nr XXIV/222/2014 z dnia 28 marca 2014 r.); w praktyce Fundusz Sołecki w gminie Choroszcz realizowany jest od 2015 roku. Zatem w roku 2017 już po raz czwarty mieszkańcy choroskich wsi mogą zdecydować na co przeznaczyć wyasygnowane z budżetu gminy środki na rok przyszły – 2018.

 

A trzeba zaznaczyć – przyznaje burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, że w gminie Choroszcz z roku na rok fundusze te są większe – nawet o ponad 20%. Możemy sobie na to pozwolić dzięki – powiem nieskromnie: naprawdę rozsądnej polityce finansowej, jaką przyjęliśmy w naszej gminie.

 

Wysokość ogólnej kwoty przyznawanej pojedynczej miejscowości w danym roku zależy od liczby mieszkańców – zatem im jest nas więcej, tym mamy więcej. I jak pokazują statystyki, od 2016 roku najwięcej mieszkańców przybyło w Klepaczach (89 osób), Porosłach (70 osób), w Krupnikach i Barszczewie (odpowiednio: 24 i 21 osób); ogółem od 2016 roku gmina Choroszcz powiększyła się o 203 osoby. Jednak Fundusz Sołecki w gminie Choroszcz z roku na rok również zwiększa się w przeliczeniu na jednego mieszkańca: w 2016 roku kwota ta wynosiła 36,30 zł, w 2017 roku 42,70 zł, a na 2018 rok wyniesie już ponad 50 zł. Jest to więc znaczny wzrost środków – wyjaśnia burmistrz Wardziński. Ogółem na 2018 rok gmina Choroszcz w ramach Funduszu Sołeckiego na wsparcie mieszkańców wsi przeznaczy ponad 460 tys. zł, co jest kwotą o ponad 80 tys. zł wyższą niż rok temu – dodaje włodarz gminy Choroszcz.

 

Aby dane sołectwo mogło wykorzystać przyznane mu środki z Funduszu Sołeckiego, do 2 października 2017 r., do Burmistrza Choroszczy należy złożyć Wniosek uchwalony przez zebranie wiejskie, zawierający uzgodnione przez mieszkańców przedsięwzięcia przewidziane do realizacji.

 

Wniosek zostanie przyjęty, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) dotyczy przedsięwzięć mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców i jest zgodny ze strategią rozwoju gminy;

2) zawiera uzasadnienie wyboru przedsięwzięć;

3) zawiera szacunek kosztów/wydatków poszczególnych przedsięwzięć, przy czym suma tych kosztów nie może przekroczyć kwoty przyznanej danemu sołectwu.

 

Zgodnie z art. 6 ustawy o funduszu sołeckim, sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia – wówczas każde z sołectw odrębnie uchwala wniosek.

 

Ważne: wnioski na 2018 rok zawierają dodatkowe elementy wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego, takie jak: wydatki na utrzymanie infrastruktury wiejskiej, np. za energię elektryczną (pobieraną przez infrastrukturę wiejską, np. świetlice, place zabaw, wiaty rekreacyjne, boiska sportowe i urządzenia sportowe), a także wydatki na utrzymanie terenów zielonych wokół świetlic i placów zabaw, utrzymanie boisk sportowych (koszenie trawy).

Skąd taka zmiana? Zdecydowaliśmy się wprowadzić te nowe elementy – tłumaczy burmistrz Robert Wardziński – ponieważ sołectwa, dzięki Funduszowi Sołeckiemu w ostatnich latach wzbogaciły się o nowe budowle infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, a te wymagają dbania o nie oraz stałego utrzymywania.  Chcemy, by partycypacja mieszkańców w wydatkowaniu środków oznaczała ulepszanie najbliższej okolicy, ale również obejmowała utrzymanie nowej infrastruktury. Wówczas odpowiedzialność mieszkańców za dobro wspólne tym bardziej się zwiększa, a więź z miejscem zamieszkania – jeszcze uściśla.

 

Wszelkie potrzebne dokumenty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 1), pobrać je ze strony internetowej Urzędu: www.choroszcz.pl, zakładka „Budżet Obywatelski” lub poniżej:

 

Wniosek o fundusz sołecki na 2018 rok

Protokół z zebrania wiejskiego ws. Funduszu Sołeckiego

Lista obecności na zebraniu wiejskim

Uchwała ws. Funduszu Sołeckiego

źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

foto: www.foter.com

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments