III SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCI NA PODLASIU

 

Patronat honorowy wydarzenia: Pan Prezydent RP Andrzej Duda

W tym roku przypada 96 rocznica zwycięskiej Bitwy Nadniemeńskiej. Nasze Stowarzyszenie pragnie uczcić tę rocznicę w sposób szczególny przez zorganizowanie

w dn. 16-18 września 2016r. III Sztafety Niepodległości. Bitwa Nadniemeńska, której jeden z fragmentów rozegrał się na nasze Sokólskiej Ziemi była bitwą, która zadała ostateczny cios siłom bolszewickim i pozwoliła cieszyć się nam wolnością przez niemal 20 lat. Chcemy nie tylko uczcić poległych w tej bitwie podhalańczyków i legionistów ale tez przypomnieć jak kręta była droga Sokólszczyzny i Podlasia do Niepodległości. To o jej utrwalenie i w jej obronie stanęli mieszkańcy Sokólszczyzny i Podlasia w burzliwym roku 1920 ale też i walczyli o nią podczas powstań listopadowego i styczniowego, co chcemy przypomnieć podczas tej sztafety

Jesteśmy przekonani, ze ta inicjatywa jaka jest uczczenie 96 rocznicy Bitwy nad Niemnem przyczyni się do propagowania postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia i pokaże jak bardzo jesteśmy dumni z naszej historii.

Liczymy na wsparcie tej inicjatywy, dzięki której będzie okazja poznania burzliwej historii jaka rozgrywała się przed wielu laty na naszej pięknej Ziemi Podlaskiej.

 

1. Organizatorem imprezy jest: Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej

w Sokółce ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

 

Osobą odpowiedzialną za koordynację projektu jest: Krzysztof Oszer tel.: 602 463 763

 

W Sztafecie uczestniczyć będzie polska młodzież w liczbie 150 osób, pod opieką nauczycieli i organizatorów imprezy.

W tym 50 osób z Wilna – Harcerze z Wileńszczyzny zrzeszeni w Harcerskim Hufcu Maryi Pani Ostrobramskiej oraz polska młodzież z Grodna

– Młodzież gimnazjalna oraz ze szkół średnich z gmin: Sokółka, Sidra, Kuźnica Białostocka, Szudziałowo, Supraśl, Sejny.

– Przedstawiciele Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego oraz goście: Przedstawiciele IPN, przedstawiciele władz samorządowych, organizacje pozarządowe, kombatanci, przedstawiciele mediów ( TV, Radio, e-media ).

Współorganizatorem przedsięwzięcia są Gminy Sokółka, Kuźnica, Szudziałowo i Supraśl. przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Stowarzyszenia Odra-Niemen, Straży Granicznej i Policji.

 

 

 

 

 

 

 

  1. III Sztafeta Niepodległości – bieg trasą miejsc Pamięci Narodowej

 

III SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCI 

HARMONOGRAM 

16 września (piątek) 

Godz. 9:00 – wyjazd uczestników sztafety do Lipska

Godz. 10:00 – Uroczyste rozpoczęcie III Sztafety Niepodległości spod Kopca Wolności w     Lipsku. Oddanie hołdu mieszkańcom tych ziem walczących o niepodległość, oraz żołnierzom

walczącym z Litwinami we wrześniu 1920 roku

Godz. 12:00 – Przybycie do Dąbrowy Białostockiej. Oddanie hołdu Obrońcom Ojczyzny przy pomniku oraz Marszałkowi Piłsudskiemu i jego zołnierzom

Godz: 12: 30 – Przybycie do Różanegostoku. Msza święta za poległych w bitwie nadniemeńskiej. Ciepły posiłek

Godz: 15:00 – Przybycie do Sidry. Oddanie hołdu żołnierzom poległym podczas kampanii nadniemeńskiej a pochowanym przy miejscowym cmentarzu

Godz. 17:00 – Przybycie do Kuźnicy na Golgotę Wschodu. Po drodze zatrzymanie się w Mieleszkowcach Pawłowickich na mogile 2 podhalańczyków poległych podczas zdobywania tej wsi.  W Kuźnicy po oddaniu hołdu Powstańcom Styczniowym i mieszkańcom tych ziem wywiezionych na Sybir .Zakończenie pierwszego dnia sztafety ogniskiem integracyjnym z władzami Gminy Kuźnica

Nocleg w Zespole Szkół w Kuźnicy

17 września (sobota) 

Godz. 7:00 – śniadanie

Godz. 8:00 – Rozpoczęcie drugiego dnia Sztafety spod pomnika Ofiar II wojny światowej.

Oddanie hołdu żołnierzom 21 Dywizji Górskiej poległych podczas zdobywania tego miasta we wrześniu 1920 roku

Godz. 11:00 – Przybycie do Klimówki. Oddanie hołdu żołnierzom z pułków podhalańskich poległych tu we wrześniu 1920 r. w ramach operacji nadniemeńskiej

Godz. 13:00 – ciepły posiłek w Bohonikach

Godz. 15:00 – Przybycie do Szudziałowa. Oddanie hołdu Powstańcom Listopadowym i Styczniowym

Godz. 17:30 – Przybycie do Kopnej Góry. Oddanie hołdu Powstańcom Listopadowym z oddziału płk Zaliwskiego poległych w bitwie nad Sokołdą w lipcu 1831 roku oraz Powstańcom Styczniowym . Msza Święta i ognisko integracyjne.

Powrót do Sokółki na nocleg

18 września ( niedziela)

Godz. 10:00 – Uroczysta msza święta a po niej przemarsz uczestników sztafety na cmentarz i oddanie hołdu żołnierzom poległym w lipcu i wrześniu 1920 roku

Godz. 11:45 – Wbiegnięcie uczestników sztafety na główne uroczystości pod pomnik Marszałka Piłsudskiego. Zakończenie III Sztafety Niepodległości


 

Trasa Sztafety Niepodległości:

16 września 2016

Lipsk – Dąbrowa Białostocka – droga wojewódzka 673 – 11 km

Dąbrowa Białostocka – Różanystok – droga powiatowa 1253 – 5 km

Różanystok – Sidra – drogi powiatowe: 1255, 1251, 1249 – 13 km

Sidra – Kuźnica – drogi powiatowe: 1261, 1257 – 17 km

 

17 września

Kuźnica – Klimówka – Droga powiatowa 1265 – 10 km

Klimówka – Bohoniki – Drogi Powiatowe 1265 i 1271 – 9 km

Bohoniki – Szudziałowo – Drogi Powiatowe 1271i 1269 oraz DW 674 – 17 km

Szudziałowo – Kopna Góra – DW 674 Droga Powiatowa 1278 DW 676 – 17 km

 

 

3. Osobą reprezentującymi organizatora imprezy, odpowiadającymi za koordynację projektu jest:

Krzysztof Oszer tel.: 602 463 763

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem:

Stowarzyszenie Historyczne

Im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej.

Krzysztof Oszer

Tel.: 602 463 763, 696 523 274

 

 

 

 

 

Załącznik. 1

Założyciele Klubu Historycznego im. Kpt. Franciszka Potyrały „Oracza” i Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej upowszechniają szczególnie wśród młodzież wiedzę o:

Polskim Państwie Podziemnym ZWZ, AK i innych formacjach niepodległościowych, działalności Polskiego Rządu na Uchodźstwie i walce Polskich Sił Zbrojnych (Wojska Polskiego) poza granicami kraju, zbrojnym i cywilnym oporze przeciw niesuwerennej, komunistycznej władzy w okresie powojennym, represjach i zbrodniach dokonanych na obywatelach polskich z przyczyn politycznych, narodowościowych i religijnych w latach 1939-1989, a także o historii powstania styczniowego na terenie powiatu sokólskiego i historii i dokonaniach II Rzeczypospolitej. Cele te są realizowane poprzez organizację spotkań na których wygłaszane są prelekcje i wykłady, spotkania z osobami zasłużonymi dla Polski, oraz świadkami wydarzeń historycznych. Organizowane są pokazy filmowe oraz upamiętnianie miejsc i osób zasłużonych dla Polski . Angażują do współpracy szkoły, harcerzy, ośrodki kultury, samorządy, środowiska kombatanckie, ściśle współpracują z białostockim oddziałem IPN oraz z harcerzami ziemi wieleńskiej ks. Harcmistrza Dariusza Stańczyka, z Polakami z Grodna i Grodzieńszczyzny.

ziałające w Sokółce, od 2013.03.01 klub Historyczny im. kpt. Franciszka Potyrały „Oracza” i Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej w Sokółce mające na celu zapoznawanie swoich członków oraz społeczeństwa, w tym szczególnie młodzieży z opartą o najnowsze badania naukowe i dokumenty wiedzą historyczną dotyczącą dziejów Polski, w szczególności historią Sokółki, Sokółszczyzny i jej mieszkańców.

Nasz Klub i Stowarzyszenie Historyczne realizują swoje cele poprzez:

Organizowanie spotkań, na których wygłaszane są przez historyków, znawców i badaczy poszczególnych tematów wykłady i prelekcje

Spotkania z osobami zasłużonymi dla Polski oraz świadkami wydarzeń, o których mowa powyżej

Organizowanie pokazów filmowych wiążących się z wydarzeniami, o których mowa powyżej

Upamiętnianie miejsc i osób zasłużonych dla Polski

Uczestnictwo i organizację uroczystości patriotycznych

 

Do realizowanych przez nas przedsięwzięć należą min.::

– Sztafeta Niepodległości, po raz pierwszy zorganizowana w dn. 20-21 września 2014 r. Wydarzenie zorganizowane wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Starostwem Powiatowym w Sokółce, Urzędem Miejskim w Sokółce i Urzędem Gminy w Kuźnicy oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sokółce. Trasa I Sztafety Niepodległości przebiegała przez: Sokółkę, Kuźnicę, Klimówkę, Szudziałowo, Kopnę Górę i Sokółkę. Celem było uczczenie 94. Rocznicy Bitwy nad Niemnem, przypomnienie drogi, jaką przeszła Sokólszczyzna, by dojść do Niepodległości i walki o jej utrwalenie oraz zamanifestowanie przez uczestników postaw i uczuć patriotycznych. Organizacja I Sztafety była finansowana ze środków własnych członków stowarzyszenia, sponsorów oraz władz lokalnych. W 2015 r. zorganizowaliśmy II Sztafetę Niepodległości w dn. 18-20 września, zadania zostało dofinansowane przez Stowarzyszenie Odra-Niemen ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Otrzymaliśmy także wsparcie z Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz sponsorów.

 

– Spotkania z cyklu "Przystanek Historia", organizowane od września 2015 roku, we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Sokólskim Ośrodkiem Kultury. Są to cykliczne spotkania dotyczące najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń na Sokólszczyźnie. Inicjatywa powstała w 2013 r. zainspirowana obchodami Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2013 r. W spotkaniach uczestniczą mieszkańcy Sokółki i okolic, szczególny nacisk kładziemy na zainteresowanie szkół i młodzieży szkolnej. Poruszane są takie tematy jak: powstanie i działalność Armii Krajowej oraz podziemia niepodległościowego, funkcjonowanie aparatu represji komunistycznej, w szczególności Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sokółce, działalność ludzi zasłużonych dla Sokólszczyzny i Polski. Organizacja "Przystanku Historia" opiera się na pracy woluntarnej.

 

– Organizacja rajdów rowerowych na Sokólskich Szlakach Historii "Z historią w tle" w okresie sierpień – wrzesień 2015 r., zadanie współfinansowane z Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji "FIO Lokalnie". W ramach zadania odbyło się 8 rajdów rowerowych. Trasa rajdów przebiegała przez gminy powiatu sokólskiego. W każdym z rajdów wzięło udział dwadzieścia do trzydziestu osób, w różnym wieku od kilkunastoletnich uczniów, aż do emerytów. Ideą zadania było propagowanie historii, walorów turystyczno-krajoznawczych Sokólszczyzny i zachęcenie do aktywności fizycznej mieszkańców.

– cykliczne prelekcje połączone z pokazami filmowymi dotyczące wybranych tematów historycznych, współorganizowane z IPN o. Białystok

– opieka nad grobami osób zasłużonych dla naszej historii, spoczywających na sokólskim cmentarzu ( odnawianie grobów oraz regularne dbanie o ich stan )

– wyjazdy młodzieży szkolnej do muzeów ( min. Muzeum Powstania Warszawskiego, muzeum Wojska Polskiego )

– wycieczki rowerowe szlakiem miejsc ważnych dla naszej historii

– zbieranie relacji osób zasłużonych dla naszej lokalnej historii

– uczestnictwo w konferencjach naukowych min.; wyjazdy do Sejmu RP na sesje Społecznego Komitetu uczczenia 100-lecia Czynu Niepodległościowego 1914-1921

Do największych przedsięwzięć przez nas realizowanych należały:

-Zimowisko polskich harcerzy z Wileńskiego Hufca Maryi im. Św. Pani Ostrobramskiej. W dniach 02-05.01.2014

– I Sztafeta Niepodległości zorganizowana w dniach 20-21.09.2014r. w celu uczczenia 94 rocznicy Bitwy Niemeńskiej, na trasie Sokółka – Kuźnica — Klimówka -Szudziałowo-Kopna Góra-Sokółka, w której wzięło udział ponad 100 uczniów z gmin Sokółka, Szudziałowo, Kuźnica oraz polscy harcerze z Wilna

– II Sztafeta Niepodległości na trasie Sokółka- Kopna Góra -Szudziałowo- Klimówka – Kużnica – Sidra-Dąbrowa Białostocka – Lipsk – Augustów- Sejny – Berżniki, w której wzięło około 250 osób. Zorganizowana w dniach 18-20.09.2015

– wyjazd młodzieży sokólskiej obchody Święta odzyskania niepodległości do Wilna w dniach 10-11.11.2014r.

– planujemy współpracę z Polakami, a w szczególności z młodzieżą polską z Białorusi

– rajdy rowerowe turystyczno-krajoznawczych z położeniem szczególnego nacisku na poznawanie lokalnej historii i integrację uczestników

– poszukiwania szczątków ofiar reżimu komunistycznego

 

Prowadząc nasze działania nawiązaliśmy liczne kontakty. Współpracujemy z licznymi instytucjami, organizacjami i osobami z całej polski oraz ze świata, min.: IPN, szkoły i nauczyciele z terenu Powiatu Sokólskiego, ośrodki kultury, samorządy, Harcerstwo, Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, Wileński Hufiec Maryi im. Św. Pani Ostrobramskiej.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments