LGD N.A.R.E.W. – ogłoszenie o naborze

Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w imieniu Zarządu, ogłasza nabór na stanowisko KOORDYNATORA DS. WDRAŻANIA LSR OBJĘTEJ RPOWP

Szczegóły oferty:

 

Wymiar etatu: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w Turośni Kościelnej

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Koordynowanie działań z wdrażania LSR w ramach RPOWP 2014-2020.
 2. Doradztwo beneficjentom w zakresie przygotowywania i składania wniosków 
  o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju objętego RPOWP 2014-2020.
 3. Dokonywanie bieżącego monitoringu zadań ujętych w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczącego zakresu RPOWP 2014-20120 poprzez przygotowywanie okresowych raportów.
 4. Wsparcie działań w zakresie animacji lokalnej i współpracy.
 5. Informowanie społeczności lokalnej o funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania i stanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
 6. Realizacja innych zadań zleconych przez Kierownika biura.

 

Konieczne kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:

 1. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie koordynacji i monitoringu projektów z funduszy unijnych.
 2. Znajomość problematyki RPOWP 2014-2020 w kontekście Lokalnych Grup Działania.
 3. Doświadczenie i niezbędna wiedza do wdrażania i aktualizacji min. 1 dokumentu strategicznego o zasięgu regionalnym/lokalnym.
 4. Znajomość zagadnień związanych z wykluczeniem społecznym i grupami defaworyzowanymi.
 5. Posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania.
 6. Wykształcenie wyższe.
 7. Biegła znajomość obsługi komputera i Internetu.
 8. Interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, systematyczność i dokładność, dobra organizacja czasu pracy.
 9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 10. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 1. Wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze, administracyjne.
 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich.
 3. Doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem funduszy unijnych z EFRR i EFS.
 4. Doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu szkoleń.
 5. Prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie,
 4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Termin składania dokumentów:

19-07-2016 do godziny 15.00.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna, w godzinach 08.00 – 16.00.

z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko pracy:  koordynator  ds. wdrażania LSR objętej RPOWP

 

Inne informacje:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze Stowarzyszenia lub przesłać pocztą. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu oferty do biura Stowarzyszenia. Oferty, które wpłyną drogą e-mailową, po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Ofert niewybranych biuro nie odsyła.
 3. Procedura naboru pracowników wynika z Regulaminu Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi i jest do wglądu w biurze LGD w godzinach pracy biura.
 1. Brak w złożonej przez kandydata dokumentacji aplikacyjnej informacji (w formie oświadczeń lub dokumentów źródłowych) o spełnieniu wymagań koniecznych będzie potraktowane jako niespełnienie kryterium. Jeżeli kandydat nie spełnia wymagań koniecznych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze, jego kandydatura nie jest brana pod uwagę w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydat nie zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. 
 2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia N.A.R.E.W. (www.stowarzyszenienarew.org.pl) do dnia 
  25 lipca 2016r.

źródło: choroszcz.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments