Transmisja na żywo z sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie

28 listopada br. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie. Obrady będą transmitowane na żywo w Twojej Telewizji Regionalnej. Zapraszamy do oglądania.


Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

4. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok.

5. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wasilków.

6. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, mieszanych (na których jednocześnie zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy) oraz domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

8. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

9. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

10. Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Wasilków.

11. Uchwała w sprawie podziału Sołectwa Woroszyły.

12. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

13. Sprawy różne.

14. Przyjęcie protokołu z XIV sesji RM.

15. Przyjęcie protokołu z XV sesji RM.

16. Zamknięcie obrad sesji.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments