W poniedziałek transmisja z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Choroszczy

Już w najbliższy poniedziałek 5 marca na auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Obrady, jak zawsze, będą transmitowane NA ŻYWO na antenie Twojej Telewizji Regionalnej

Poniżej prezentujemy porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Informacja przedstawiciela Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Podlaskiego ODR w Białymstoku nt. zasad naboru wniosków o płatności bezpośrednie w 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2022.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Białystok przy budowie i przebudowie ulic położonych na granicy gmin.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
  i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Choroszcz przez inne niż Gmina Choroszcz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Choroszcz.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej nr XII/128/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Choroszcz zmienionej uchwałą nr XX/205/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp na terenie obrębów Zółtki, Dzikie
  i Złotoria.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Choroszczy.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choroszcz na lata 2017 – 2023.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Choroszcz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Choroszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Grypoodporni 65+”.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym,
  w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie Gminy Choroszcz.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Choroszcz na lata 2018-2025.
 19. Przyjęcie sprawozdania Kierownika M-G OPS z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 rok.
 1. Przyjęcie sprawozdania Kierownika M-G OPS z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszczy w zakresie realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Choroszcz za 2017 rok.
 2. Przedstawienie informacji Burmistrza o ustalonych opłatach wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą pzp.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad Sesji.

Przypomnijmy. Obrady sesji Rady Miejskiej w Choroszczy będą do zobaczenia NA ŻYWO tylko na kanale Twojej Telewizji Regionalnej. Zapraszamy do oglądania.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments