Wakacje w Mieście 2017. Wakacje w Sokółce

 

KOMUNIKAT OBOZU SPORTOWO – REKREACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z MIASTA I GMINY SOKÓŁKA

Cztery turnusy:

 • 10-14.07.2017 r. (rocznik 2008-2010)
 • 17-21.07.2017 r. (rocznik 2004-2007)
 • 07-11.08.2017 r. (rocznik 2008-2010)
 • 14-19.08.2017 r. (rocznik 2004-2007)

 

1. Organizatorzy:

 • Burmistrz Sokółki,
 • Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce,
 • Urząd Miejski w Sokółce.

 

2. Termin:

 

 • Zajęcia programowe zostaną zorganizowane w formie czterech turnusów, dzieci będą pod opieką wychowawców w godz. 800 1500 .

 

3. Uczestnictwo:

 

 • W obozie uczestniczyć mogą uczniowie Dzieci z Miasta i Gminy Sokółka z roczników 2008-2010 (pierwszy i trzeci turnus), 2004-2007 (drugi i czwarty turnus),

 

 • Do zapisu dziecka niezbędny jest komplet dokumentów dostępnych na stronie osir.sokolka.pl : karta kwalifikacyjna, podpisany regulamin, oświadczenie o powrocie dziecka do domu.

 

4. Odpłatność:

-odpłatność wynosi 100 zł.

 

5. Zapisy:

 

 • Zgłoszenia z kompletem uzupełnionych dokumentów należy składać osobiście

 

w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce (ul. Mariańska 31 pokój nr 214) od 26 czerwca (w dni robocze) w godzinach 7.00 – 15.00.

 

-W związku z ograniczoną liczbą miejsc o uczestnictwie w obozie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

6. Cel obozu:

 

 • integracja dzieci w różnym wieku,
 • propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży,
 • umożliwienie rozwoju umiejętności oraz zainteresowań,
 • nabywanie umiejętności współpracy w małej grupie,
 • promocja bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku na wakacjach.

 

7. Postanowienia końcowe:

 

 • uczestnicy obozu są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarzy obiektów i organizatora imprezy,

 

 • wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania obozu, a nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygać będzie organizator obozu,

 

 • uczestnicy mają obowiązek stawić się w każdego dnia obozu o godzinie 8.00 przed budynkiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce ul. Mariańska 31, -dzieci należy odebrać z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce (ul. Mariańska 31) najpóźniej do godziny 15:00 (chyba, że program danego dnia przewiduje powrót w godzinach późniejszych niż 15:00).

 

sprawy nieobjęte powyższym komunikatem rozstrzygają organizatorzy

 

REGULAMIN OBOZU REKREACYJNOSPORTOWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE ORAZ SOKÓLSKIE CENTRUM SPORTU I ROZRYWKI

 

SOKÓŁKA 10.07.-19.08.2017 R.

 

 

I. Każdy uczestnik obozu ma prawo do:

1. Pełnego wykorzystania programu obozu.

 

2. Korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawców.

 

3. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka.

4. Poszanowania swoich poglądów i przekonań.

 

II. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek:

 1. Przestrzegania harmonogramu dnia i wszystkich jego punktów.
 2. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.
 3. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.
 4. Brania czynnego udziału w zajęciach.

5. Wykonywania poleceń kadry obozu.

 

 1. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie.

 

 1. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa na terenie ośrodka.
 2. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu.

 

III. Wszystkim uczestnikom obozu zabrania się:

 

 1. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.
 2. Przywłaszczania cudzych rzeczy.

 

 1. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środków odurzających.

 

 1. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.

 

 1. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.

 

 1. Wynoszenia naczyń ze stołówki.
 2. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry.

 

 1. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.

 

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary:

a. nagana udzielona przez wychowawcę

b. usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów

 

(szczególnie dotyczy punktów zakazu: 1, 3 oraz 5). W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot niewykorzystanych świadczeń.

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Sokółce

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments